LÅN MED BRA VILLKOR

Skuldsanering hos Kronofogden

Skuldsanering hos Kronofogden

Skuldsanering beviljas av Kronofogdemyndigheten. Ibland händer det oväntade saker i livet som gör eller medfört att du hamnat i ekonomiskt obestånd och inte längre kan betala dina skulder i tid. Det är inte sällan som man i en sådan situation handlar impulsivt och löser lån med nya lån. Skuldsanering innebär att du betalar en andel av dina skulder under några år. Resten slipper du betala. När skuldsaneringen är slut har du inte längre kvar de skulder som ingick i din skuldsanering – tanken är att du ska vara skuldfri. Den som fått skuldsanering betalar en del av sina skulder under några år. Resten slipper han eller hon betala.

Vad innebär det för dig som borgenär?

Din fordran kommer att skrivas ner, vilket innebär att du inte kommer få fullt
betalt. Hur mycket den skrivs ner beror på betalningsförmågan hos den som har skuldsanering. Alla fordringar har lika rätt vilket innebär att betalningarna fördelas proportionerligt utifrån fordringens andel av den totala skulden.

Om den som har skuldsanering inte har någon betalningsförmåga skrivs din fordran ner helt, det vill säga du kommer inte att få betalt alls.
Två typer av skuldsanering

Det finns två typer av skuldsanering, det vi kallar för vanlig skuldsanering
och skuldsanering för företagare.
När vi får in en ansökan om skuldsanering

Om vi bedömer att den som ansökt uppfyller kraven fattar vi beslut om att
inleda skuldsanering. Det är ett preliminärt beslut där vi också bestämmer hur
mycket personen ska börja betala. För att bestämma den summan räknar vi fram hur mycket han eller hon och familjen behöver för sin försörjning, det som blir kvar ska gå till att betala på skulderna.

I det här läget har vi inte all information om personens ekonomi och därför behöver vi vara något försiktiga när vi bestämmer hur mycket som han eller hon ska betala. Det är först i nästa steg som vi gör en mer omfattande utredning. Då kan det komma fram information som gör att vi beslutar
att den som söker skuldsanering ska betala mer eller till och med mindre.

Om man redan lever på existensminimum när skuldsaneringen börjar, kan vi bestämma att man inte ska betala något. En person som har en skuldsanering för företagare måste dock alltid betala något.

Beslutet om att inleda skuldsanering innebär också att ränta inte längre får tas ut på skulderna och att eventuell löneutmätning upphör.
Vad ska du göra när vi har inlett en skuldsanering?

Efter att vi har inlett skuldsaneringen kungör vi beslutet i Post- och Inrikes Tidningar. Utöver det meddelar vi direkt alla de borgenärer vi känner till. Om du har en fordran är det viktigt att du anmäler den till oss. De fordringar som vi inte känner till kan nämligen falla bort i samband med att vi beslutar om skuldsanering. Det betyder att du inte kan kräva personen på den fordran.
Fordringsanmälan

Din fordringsanmälan ska innehålla:

  • uppgift om skuldens belopp
  • datum för skuldens uppkomst
  • skuldens förfallodag
  • uppgift om upplupen ränta och räntesatser
  • uppgift om eventuellt solidariskt betalningsansvar
  • skuldens referensnummer
  • kontonummer till vilket utbetalning ska göra
  • andra uppgifter som har betydelse när vi prövar ärendet

Det är viktigt att du är noggrann och lämnar samtliga uppgifter om varje fordran du anmäler. En nyhet är att vi kommer att sköta utbetalningarna till alla borgenärer. Därför är det viktigt att du har anmält vilket konto vi ska betala till.
Förslag och beslut

Nästa steg är att vi tar fram ett förslag på hur skuldsaneringen ska gå till.
Där framgår vilka skulder som är med i skuldsaneringen, exakt hur mycket
personen ska betala och hur länge personen ska betala.

Det vanliga är att man betalar under fem år, men om det finns goda skäl kan vi besluta om en kortare tid. I juni och december behöver personen inte betala alls – de månaderna är betalningsfria. Om man har en skuldsanering för företagare gäller alltid en betalningsplan på tre år och det finns inga betalningsfria månader.

Vi skickar förslaget till dig och så att du kan yttra dig över det. Du kan godkänna det eller säga nej. Om du säger nej är det viktigt att du motiverar varför så att vi kan pröva invändningen.
Om vi säger ja till skuldsanering

Därefter beslutar vi om den som sökt ska få skuldsanering eller inte. Vi kan
fatta beslut om att han eller hon ska få skuldsanering även om du sagt nej till
förslaget, men du kan självklart överklaga vårt beslut.

För att underlätta för dem som fått skuldsanering har vi en betalningstjänst. De betalar till oss en gång i månaden. Har de fått skuldsanering för företagare betalar de i normala fall in till oss en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Vi ser sedan till att rätt summa betalas vidare till respektive borgenär. Vi gör de
utbetalningarna en gång per år och tiden mellan deras inbetalning och vår
utbetalning finns pengarna på ett räntebärande konto hos oss.

I samband med att pengarna betalas ut tar vi ut en avgift på 500 kronor från den som har skuldsanering. Den avgiften räknar vi av från det som betalats in av gäldenären.

Om den som har fått skuldsanering inte betalar enligt planen får han eller hon en påminnelse från oss. Vi kommer också att meddela dig.
Om vi säger nej till skuldsanering

Om vi bedömer att den som sökt inte uppfyller villkoren kommer vi att avslå
ansökan. Vi kan avslå ansökan både före och efter att vi inleder en skuldsanering.

Om vi har inlett en skuldsanering och den som söker har betalat in pengar till oss, får han eller hon tillbaka dem. Om personen hade utmätning innan inledandet går pengarna i stället till de borgenärer som fanns med i utmätningen.
Omprövning

Både den som har skuldsanering och du som borgenär kan ansöka om att få skuldsaneringen ändrad. Det kallar vi för att ompröva skuldsaneringen. Om den som har skuldsanering får det väldigt mycket bättre kan du vilja ha mer, eller så vill den som har skuldsanering själv betala mer.

Du kan också ansöka om att vi ska upphäva en skuldsanering, till exempel om den som har skuldsanering inte betalar som han eller hon ska. I så fall har personen kvar samma skulder som före skuldsaneringen, minus det som är betalt.

Om den som har skuldsanering får det sämre ekonomiskt kanske han eller hon inte kan betala enligt planen. Då kan han eller hon själv ansöka om att få skuldsaneringen ändrad av oss, och då få betala mindre.

All information och hur du ansöker om skuldsanering finner du Kronofogden